PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA 2014 -2020 2018-06-01T11:13:31+00:00

PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA 2014 -2020

 

Naziv aktivnosti: Ekološko kmetovanje (ukrep 11)

Cilji: Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja

Pričakovani rezultati: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.

 

Naziv aktivnosti: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)

Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

 

Naziv aktivnosti:  Dobrobit živali ( ukrep 14)

Cilji: Spodbuditi rejce k izvajanju nadstandardnih oblik reje živali.

Pričakovani rezultati: Pozitivni vpliv nadstandardnih oblik reje živali na počutje živali in proizvodne rezultate ter kakovost živil živalskega izvora.

 

Naziv aktivnosti: 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva  Na kmetiji so posodobili dotrajano kmetijsko mehanizacijo za lažje in varnejše delo v gorsko višinskem območju na ekološki kmetiji iz naslova 7. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstev, namenjen izvajanju ekološke pridelave hrane.

Cilji: Z nakupom mehanizacije poteka delo na kmetiji lažje in varnejše, dosega se boljša kvaliteta krme kar vpliva na konkurenčnost kmetijskega gospodarstva.

 

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

www.program-podezelja.si